بالای 45 سال

آقای احمد مومن زاده

عضویت در تیم گروه سنی بالای 45 سال فصل 99

آقای سعید اورنگی

آقای سعید اورنگی عضو تیم فوتبال ون پارس در سری مسابقات پیشکسوتان استان اصفهان فصل 98 و نائب قهرمانی با این تیم 

 همچنین عضویت در تیم گروه سنی بالای 45 سال فصل 99

 آقای احمد تحسیری

آقای احمد تحسیری عضو تیم فوتبال ون پارس در سری مسابقات پیشکسوتان استان اصفهان فصل 98 و نائب قهرمانی با این تیم 

 همچنین عضویت در تیم گروه سنی بالای 45 سال فصل 99

آقای امیرهوشنگ شریفی

آقای امیر هوشنگ شریفی عضو تیم فوتبال ون پارس در سری مسابقات پیشکسوتان استان اصفهان فصل 98 و نائب قهرمانی با این تیم 

 همچنین عضویت در تیم گروه سنی بالای 45 سال فصل 99

آقای حمید نجیمی

آقای حمید نجیمی عضو تیم فوتبال ون پارس در سری مسابقات پیشکسوتان استان اصفهان فصل 98 و نائب قهرمانی با این تیم 

 همچنین عضویت در تیم گروه سنی بالای 45 سال فصل 99

آقای مسعود حاج فروش عضو تیم فوتبال ون پارس در سری مسابقات پیشکسوتان استان اصفهان فصل 98 و نائب قهرمانی با این تیم 

 همچنین عضویت در تیم گروه سنی بالای 45 سال فصل 99

 آقای اسماعیل ذبیحی

آقای اسماعیل ذبیحی عضو تیم فوتبال ون پارس در سری مسابقات پیشکسوتان استان اصفهان فصل 98 و نائب قهرمانی با این تیم 

 همچنین عضویت در تیم گروه سنی بالای 45 سال فصل 99

آقای مجید اسدی

آقای مجید اسدی عضو تیم فوتبال ون پارس در سری مسابقات پیشکسوتان استان اصفهان فصل 98 و نائب قهرمانی با این تیم 

 همچنین عضویت در تیم گروه سنی بالای 45 سال فصل 99

1 2 3 4  >>