نام مسابقه تاریخ مسابقه ساعت مسابقه
مسابقه شماره 1 1399-06-05 10
مسابقه شماره 2 1399-06-18 9
مسابقه شماره 3 1399-07-09 11
مسابقه 3 1400-09-22 14
مسابقه 3 1400-09-22 14