تاریخچه مسابقات پیشین

مسابقه لیگ مناطق کشور بین تیم ون پارس و خوشه طلایی ساوه

ون پارس
عقاب پردیسان قم

تاریخ بازی :

21بهمن ماه 1401

مکان بازی :

ورزشگاه تختی
سبز
قرمز
سبز

مسابقه لیگ مناطق کشور بین تیم ون پارس و کیا شاهرود

3
ون پارس
0
عقاب پردیسان قم

تاریخ بازی :

20بهمن ماه 1401

مکان بازی :

ورزشگاه تختی
سبز
قرمز
سبز

مسابقه لیگ مناطق کشور بین تیم ون پارس و تیم عقاب پردیسان قم

6
ون پارس
0
عقاب پردیسان قم

تاریخ بازی :

19 بهمن ماه 1401

مکان بازی :

ورزشگاه تختی
سبز
قرمز
سبز

مسابقه بین تیم ون پارس و تیم یزدل

3
ون پارس
2
یزدل

تاریخ بازی :

15بهمن ماه 1401
سبز
قرمز
سبز

مسابقه بین تیم ون پارس و تیم سپاهان

0
ون پارس
1
سپاهان

تاریخ بازی :

03بهمن ماه 1401
سبز
قرمز
سبز

مسابقه بین تیم ون پارس و تیم یاوران المهدی

3
ون پارس
0
یاوران المهدی

تاریخ بازی :

27دی ماه 1401
سبز
قرمز
سبز

مسابقه بین تیم ون پارس و تیم ماهان طاد

4
ون پارس
0
ماهان طاد

تاریخ بازی :

19دی ماه 1401
سبز
قرمز
سبز

مسابقه بین تیم ون پارس و تیم پارسیان

7
ون پارس
1
پارسیان

تاریخ بازی :

12دی ماه 1401
سبز
قرمز
سبز
1 2 3 4 5  >>