مسابقات آتی

مسابقه بین تیم ون پارس و تیم نصف جهان

ون پارس
نصف جهان

تاریخ بازی :

16 اسفند ماه 1400

ساعت بازی :

13:30

مکان بازی :

ورزشگاه نیکان بابوکان