تاریخچه مسابقات پیشین

مسابقه بین تیم ون پارس وخیبر خرم آباد

1
ون پارس
0
خیبر خرم آباد

تاریخ بازی :

1401/11/24

ساعت بازی :

14:15

مکان بازی :

تختی خرم آباد
سبز
قرمز
سبز

مسابقه بین تیم ون پارس وپارس جنوبی جم

1
ون پارس
2
پارس جنوبی جم

تاریخ بازی :

1401/07/06

ساعت بازی :

17:45

مکان بازی :

تختی جم
قرمز
سبز