تاریخچه مسابقات پیشین

مسابقه بین تیم ون پارس و تیم رهنان

7
ون پارس
1
رهنان

تاریخ بازی :

1 اسفند ماه 1400

ساعت بازی :

13:30

مکان بازی :

ورزشگاه تختی اصفهان
سبز
قرمز
سبز

مسابقه بین تیم ون پارس و تیم شاهین مال

4
ون پارس
0
شاهین مال

تاریخ بازی :

23 بهمن ماه 1400

ساعت بازی :

11:30

مکان بازی :

ورزشگاه تختی اصفهان
سبز
قرمز
سبز

مسابقه بین تیم ون پارس و تیم گلپایگان

1
ون پارس
0
گلپایگان

تاریخ بازی :

14 بهمن ماه 1400

ساعت بازی :

13:30

مکان بازی :

زمین دانشگاه اصفهان
سبز
قرمز
سبز

مسابقه بین تیم ون پارس و تیم سپهر

11
ون پارس
2
سپهر

تاریخ بازی :

12 دی ماه 1400

ساعت بازی :

13

مکان بازی :

ورزشگاه آرارات
سبز
قرمز
سبز

مسابقه بین تیم ون پارس و تیم درچه

2
ون پارس
2
درچه

تاریخ بازی :

21 آذرماه 1400

ساعت بازی :

10:30

مکان بازی :

زمین دانشگاه اصفهان
سبز
قرمز
سبز