مسابقات آتی

مسابقه بین تیم ون پارس و تیم بویین میاندشت

ون پارس
بویین میاندشت

تاریخ بازی :

25 آذرماه 1400

ساعت بازی :

15

مکان بازی :

زمین دانشگاه اصفهان