مسابقات آتی

مسابقه بین تیم ون پارس و نود ارومیه

نود ارومیه
ون پارس

تاریخ بازی :

27 اردیبهشت ماه 1401

مکان بازی :

ورزشگاه شهید باکری
خاکستری

مسابقه بین تیم ون پارس و شاهین بندری عامری

ون پارس
شاهین بندری عامری

تاریخ بازی :

1 خرداد ماه 1401

مکان بازی :

ورزشگاه فولادشهر
خاکستری

مسابقه بین تیم ون پارس و مهیار ایمان سبز فارس

مهیار ایمان سبز فارس
ون پارس

تاریخ بازی :

9 خرداد ماه 1401

مکان بازی :

ورزشگاه دستغیب شیراز
خاکستری

مسابقه بین تیم ون پارس و گل ریحان البرز

ون پارس
گل ریحان البرز

تاریخ بازی :

16 خرداد ماه 1401

این مسابقه به دلیل انصراف تیم البرز برگزار نخواهد شد و نتیجه آن سه بر صفر به سود ون پارس نقش جهان خواهد بود