امید

آقای آرگام طروسیان

مربی تیم فوتبال امید ون پارس نقش جهان

مربی تیم فوتبال امید ون پارس نقش جهان

پزشکیار تیم فوتبال امید ون پارس نقش جهان

سپرست تیم فوتبال امید ون پارس نقش جهان

آقای محمدحسن دهقانی

تدارگات رده امید باشگاه ورزشی ون پارس نقش جهان